wps 文字不能输入中文解决 $ vi /usr/bin/wps # 添加内容,字体标注 #!/bin/bash export XMODIFIERS="@im=fcitx" export QT_IM_MODULE="fcitx" gOpt= #gOptExt=-multiply gTemplateExt=("wpt" "dot" "dotx") ....... wps 表格不能输入中文解决 $ vi /usr/bin/et # 添加内容,字体标注 #!/bin/bash export XMODIFIERS="@im=fcitx" export QT_IM_MODULE="fcitx" gOpt= #gOptExt=-multiply ........ 原因:环境变量未正确设置,以上可以直接针对 wps 设置。 ...