wps 文字不能输入中文解决

$ vi /usr/bin/wps      # 添加内容,字体标注
#!/bin/bash
export XMODIFIERS="@im=fcitx"
export QT_IM_MODULE="fcitx"
gOpt=
#gOptExt=-multiply
gTemplateExt=("wpt" "dot" "dotx")
.......

wps 表格不能输入中文解决

$ vi /usr/bin/et      # 添加内容,字体标注
#!/bin/bash
export XMODIFIERS="@im=fcitx"
export QT_IM_MODULE="fcitx"
gOpt=
#gOptExt=-multiply
........

原因:环境变量未正确设置,以上可以直接针对 wps 设置。